ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ

(δημιουργική διαδικτυακή πλατφόρμα ΘΗΣΑΥΡΟΣ  & δανειστική βιβλιοθήκη)

Στοιχεία ταυτότητας χρήστη:
Φύλο

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για το όνομα χρήστη και τους κωδικούς.

Σε περίπτωση μεταβολής/διόρθωσης ατομικών στοιχείων, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης αιτήματος ασύλου, ο χρήστης υποχρεούται στην δήλωση των ορθών στοιχείων, με την προσκόμιση της Απόφασης περί αναγνώρισης καθεστώτος ασύλου, στην οποία αυτά αποτυπώνονται

"Η ιδιότητα του χρήστη είναι προσωποπαγής και μη μεταβιβάσιμη, υποκείμενη μόνο σε παραίτηση ή ανάκλησή της"

Αποδέχομαι την ανάληψη των υποχρεώσεων και της ευθύνης, που απορρέει από τη χρήση της δημιουργικής διαδικτυακής πλατφόρμας ΘΗΣΑΥΡΟΣ & της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διαπολιτισμικού Κέντρου ΠΥΞΙΔΑ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.