به کتابخانه خلاق آنلاین PYXIDA THESAURUSخوش آمدید،اینجا میتوانید:

تمام کتابهای موجود در کتابخانه مرکز بین فرهنگی پکسیدا را مشاهده کنید برخی برای خواندن آنها به صورت دیجیتالی و دیدن عکس هایشان و اگر واقعاً کتابی را دوست داشتید ، می توانید درابتدا بایدعضویتTHESAURUS را دریافت کنید وبرای عضویت این فرم را تکمیل کنید! برای آپلود یک نقاشی نظر خود را در این باره بیان کنید نقاشی ها و نظرات دیگر کودکان را مشاهده کنید و خیلی چیزهای دیگر!

برایتان آرزوی موفقیت و شادابی داریم!

Καλωσορίσατε στη Δημιουργική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, ΘΗΣΑΥΡΟΣ

کتابخانه قرضی

همچنین به آن دسته از کتاب های THESAURUS درابتدا بایدعضویت THESAURUS که علاقه دارید می توانید آنها را قرض بگیرید! برای دیدن آنچه در دسترس است و حتی اطلاعات بیشتر در مورد محتوای آنها ، باید به صفحه کتابخانه قرضی ما مراجعه کنید. می توانید همزمان سه عدد کتاب قرض بگیرید و ظرف دو هفته آنها را پس دهید!

نماد و نشان های که در کنار کتابها می باشد به چه معنا هستند؟

کتابهای کودکان (کودکستان یا مهد کودک) کتابهای کودکان (کودکستان یا مهد کودک)

کتابهای کودکان (بعد از دوره اول) کودکستان یا مهد کودک کتابهای کودکان (بعد از دوره اول) کودکستان یا مهد کودک

کتاب های نوجوانان کتاب های نوجوانان

آزمایشگاه کتاب که در آن کتاب مذکور آزمایش شده است آزمایشگاه کتاب که در آن کتاب مذکور آزمایش شده است

نقد کتاب نقد کتاب

این کتاب دارای تعاملات میباشد! این کتاب دارای تعاملات میباشد!

مواد درسی وجود دارد ό

Δανειστική Βιβλιοθήκη

کتاب های کودکان (کودکستان)را کشف کنید

Baby Books

Baby Books

کتاب های کودکان را کشف کنید

Baby Books

Children Books

کتاب های کودکان (کودکستان)را کشف کنید

Baby Books

Εφηβικά Βιβλία

خبر های جدید ما

در اینجا اطلاعیه های جالبی در مورد فعالیت های کتابخانه PYXIDAخواهید یافت.

آدرس الکترونیکی بخش پکسیدا را مشاهده کنید

X
Login